.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista

w Wydziale Projektów i Preintegracji, Departament Pomocy Socjalnej

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • wyjazdy służbowe,

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • budynek częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje przy przygotowywawaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, w tym inicjuje prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów oraz zgłasza rekomendacje i propozycje zmian projektowych.
 • Koordynuje przygotowywanie wkładów, analiz oraz opinii dokumentów i aktów prawnych polskich i unijnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Współpracuje przy koordynowaniu zadań w zakresie edukacji cudzoziemców, w tym organizacji nauki języka polskiego oraz zajęć edukacyjno adaptacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Bierze udział w konferencjach, panelach, spotkaniach o charakterze informacyjnym oraz eksperckim związanych z działalnością Departamentu.
 • Współpracuje przy organizowaniu akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych związanych z pomocą socjalną udzielanom cudzoziemcom ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami oświatowymi oraz partnerami zagranicznymi, w tym gromadzi i raportuje informacje z działań realizowanych przez Departament.
 • Wykonuje zadania w ramach zakresu danego stanowiska pracy na podstawie procedur obowiązujących w Departamencie Pomocy Socjalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie - B1.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntetycznego opracowywania informacji.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów ze środków europejskich lub w przygotowywaniu wkładów, analiz oraz opinii dokumentów i aktów prawnych polskich i unijnych.
 • wykształcenie: wyższe na kierunku: europeistyka, prawo, administracja, socjologia.
 • Przeszkolenie w zakresie realizacji lub zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zagranicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie realizacji lub zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zagranicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców

  ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa

  z dopiskiem: „Specjalista w Wydziale Projektów i Preintegracji, Departament Pomocy Socjalnej - Ogłoszenie Nr 116681(zastępstwo)".  Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych własnoręcznie oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczeniaPrzekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE POLSKIM. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (ZOOM).

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 218
21 690