.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Ministerstwo Edukacji i Nauki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw współpracy międzynarodowej

w Wydziale Spraw Europejskich i Organizacji Międzynarodowych Oświaty i Młodzieży, Departament Współpracy Międzynarodowej

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania w zakresie współpracy z Radą Europy w obszarze młodzieży poprzez konsultowanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentów, przygotowywanie propozycji stanowiska ministerstwa oraz prezentowanie ww. stanowiska na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Młodzieży Rady Europy.
 • Zapewnia wsparcie w realizacji zadań związanych ze współpracą z Unią Europejską w obszarze oświaty i wychowania oraz młodzieży poprzez m.in. prowadzenie konsultacji dokumentów unijnych, w tym również tych dokumentów pozostających we właściwości innych ministerstw, z departamentami ministerstwa.
 • Realizuje zadania związane ze współpracą dwustronną i wielostronną w obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież z wybranymi państwami oraz gremiami wielostronnymi, w tym m.in. w zakresie prac nad umowami resortowymi, umowami rządowymi, porozumieniami i dokumentami deklaratywnymi, i ich dalszą realizacją.
 • Zapewnia wsparcie w realizacji zadań związanych ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Sekretariat Generalny Rady UE) w zakresie wymiany informacji.
 • Realizuje sprawy dotyczące udziału przedstawicieli ministerstwa w grupach roboczych oraz grupach wysokiego szczebla w ramach współpracy europejskiej w obszarze oświaty i wychowania oraz młodzieży monitorując ich udział w ww. gremiach.
 • Pełni rolę resortowego koordynatora SOLVIT (internetowa sieć UE ds. rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej) poprzez konsultowanie i opiniowanie dokumentów.
 • Pełni rolę resortowego koordynatora Polskiego Repozytorium poprzez aktualizację danych ekspertów ministerstwa z obszaru oświata i wychowanie oraz młodzież uczestniczących w pracach unijnych grupach roboczych.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, propozycje do planu pracy departamentu, do planu wyjazdów zagranicznych i planów oraz sprawozdań finansowych oraz organizuje wizyty i spotkania, w tym międzynarodowe, wyjazdy i przyjazdy delegacji oficjalnych i roboczych w obszarze objętym zakresem obowiązków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze edukacji lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • Znajomość ustawy o umowach międzynarodowych
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Wiedza w zakresie integracji europejskiej i procesów decyzyjnych UE
 • Znajomość kierunkowych dokumentów UE w obszarze edukacji i młodzieży

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji i Nauki

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Al. Szucha 25

  00-918 Warszawa

  (KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - specjalista DWM/WEOM-OM/S/7)  Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)

  lub na adres:

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pracaWeryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i podpisane).Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru W  tej samej zakładce dostępne są wzory oświadczeń do naboru.W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  196 323
  26 079