.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Archiwum Akt Nowych w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw nadzoru

w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Warunki pracy

Praca na II piętrze budynku biurowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich,praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych.
 • Opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 • Rozpatruje wnioski o wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Udziela konsultacji i instruktaży w zakresie postępowania z dokumentacją.
 • Współdziała z podmiotami działającymi w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie ustalania podmiotów wytwarzających materiały archiwalne i zabezpieczania wytwarzanej i gromadzonej przez nie dokumentacji.
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne, głównie w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji i jej zabezpieczania.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty umów o użyczenie materiałów archiwalnych i projekty porozumień w sprawie pozostawienia materiałów archiwalnych.
 • Współpracuje z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Wiedza z zakresu: znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Komunikacja
 • Samodzielność
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • brak

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Akt Nowych

  ul. Hankiewicza 1

  02-103 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592