.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów

w Wydziale Telekomunikacji i Mediów I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony konsumentów.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowuje projekty decyzji.
 • Przygotowuje projekty pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
 • Analizuje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców.
 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do instytucji, organów administracji, organizacji i przedsiębiorców w zakresie właściwości departamentu.
 • Współpracuje z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
 • Współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa i orzecznictwa konsumenckiego, podstaw wiedzy o społeczeństwie i funkcjonowaniu państwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZiK-3-S

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. finansów Warszawa
 • Specjalista ds. reklamy Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895