.
Specjalista
 • Katowice
Specjalista
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw przygotowania dokumentacji projektowej

w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Katowicach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, -   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,-  wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,-  podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach możliwość przebywania pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycyjnych, studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy w celu przygotowania zadań związanych z realizacją programów rządowych oraz uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym,
 • opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programów rządowych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej w celu przygotowania inwestycji związanych z realizacją programów rządowych. Prowadzi sekretariat ZOPI w zakresie prowadzonych przez siebie zadań,
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • opiniuje i uzgadniania projekt budowlanych w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego techniczno-budowlanego w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w projektowaniu,
 • wykształcenie: wyższe o profilu budownictwo drogowe, mostowe lub komunikacyjne,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej).
 • dokumenty potwierdzające znajomość wskazanych w ogłoszeniu języków obcych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Katowicach

  ul. Myśliwska 5

  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- DOKUMENTACJA ”)

  lub pocztą elektroniczną na adres

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Katowice
 • Specjalista SEO Katowice
 • Specjalista SEM Katowice
 • Specjalista ds. Zakupów Katowice
 • Specjalista ds. marketingu Katowice
 • Specjalista ds. ofertowania Katowice
 • Specjalista ds. Zarządzania Katowice
 • Specjalista ds. Eksportu Katowice
 • Specjalista ds. transportu Katowice
 • Specjalista ds. HR Katowice
 • Specjalista ds. turystyki Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643