.
Referent
 • Gdańsk
Referent
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Referent


Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku

w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych

 • praca w zespole pod presją czasu

 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnejMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada windę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Bada zasadność zwrotu podatku oraz wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
 • Obsługuje system wymiany informacji podatkowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych i ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub współpracy z tymi organami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.)- obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  ul. Długa 75/76

  80-831 Gdańsk

  p. 104

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 4094,40 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELETRONICZNIE).

 • W ofercie należy podać numer ogłoszenia.

 • W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną - list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:I - ocena złożonych dokumentówII - sprawdzian wiedzy (on line)III- rozmowa kwalifikacyjna (MS TEAMS)

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, będą powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach adresu e-mail, ale również numeru telefonu kontaktowego. Prosimy również o sprawdzanie w skrzynkach e-mail innych folderów np. spam, w których omyłkowo może zostać umieszczona wiadomość.

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po  upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-97-46

 • Praca Gdańsk
 • Gdańsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  155 509
  22 741