.
Referent
 • Wysokie Mazowieckie
Referent
Wysokie Mazowieckie, Wysokie Mazowieckie, podlaskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Referent


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem MazowieckiemPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw ds. gospodarczych

Zespół ds. administracyjnych

Warunki pracy

Budynek Inspektoratu liczy dwie kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy .• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - prowadzenie pojadu służbowego , wyjazdy w teren.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem rzeczowych składników majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Prowadzi pojazdy służbowe, kontroluje ich sprawność techniczną, oraz sporządza karty drogowe.
 • Sprawdza, składuje materiały znajdujące się w magazynach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Dba o prawidłowe zabezpieczenie i utrzymanie mienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Transportuje pobrane próby do badań labolatoryjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w zakresie realizacji zadań w administracji.
 • Znajomość zagadnień z zakresu instrukcji kancelaryjnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

  ul. Przechodnia 4 ,

  18-200 Wysokie Mazowieckie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca Wysokie Mazowieckie
 • Wysokie Mazowieckie - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  129 952
  20 683