.
Referent
 • Mińsk Mazowiecki
Referent
Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
10. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku MazowieckimPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw orzecznictwa

zespół ds. orzecznictwa i egzekucji

ReferentZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obiektów i robót budowlanych
 • opracowuje w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projekty decyzji, postanowień i pism
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania
 • przygotowuje nakazy dla właścicieli lub zarządców
 • przygotowuje projekty zawiadomień do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa, określonego przepisami prawo budowlane
 • prowadzi postępowania egzekucyjne o charakterze niepieniężnym wynikające z wydanych rozstrzygnięć
 • przygotowuje tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych
 • kompletuje i porządkuje akta zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przyjmuje interesantów celem udostępniania akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie odpowiedzi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna lub stanowisko o podobnym zakresie zadań w okresie ostatnich 2 lat.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i sumienność
 • znajomość programów MS WORD i EXCEL
 • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracja publiczna lub stanowisko o podobnym zakresie zadań w okresie ostatnich 2 lat.
 • wykształcenie: wyższe administracyjne, budowlane, prawnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki , ul. Konstytucji 3 Maja 16 (kancelaria).

Warunki pracy • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres;

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiCV, list motywacyjny, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, a oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę ich sporządzenia.

 

 • Praca Mińsk Mazowiecki
 • Mińsk Mazowiecki - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750