.
Referent
 • Warszawa
Referent
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Referent


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,- kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,- praca biurowa przy komputerze pow. 4 godzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy sekretariatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w tym obsługa korespondencji, odbieranie telefonów, udzielanie informacji, umawianie spotkań, przyjmowanie petentów, obsługa poczty elektronicznej, dbanie o dobry wizerunek Inspektoratu,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z wykorzystaniem programu do obiegu dokumentów, odbiór, wysyłka korespondencji
 • prowadzenie rejestrów związanych z działalnością Inspektoratu
 • prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Inspektoratu wg jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • przygotowanie projektów pism, upoważnień , decyzji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność
 • odporność na sytuacje stresujące
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  ul. Floriańska 10

  03-707 Warszawa

  z dopiskiem *oferta pracy- Referent - Warszawa w – kopercie zamkniętejInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Etapy, metody oraz techniki naboru: a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych, b) rozmowa kwalifikacyjna. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 628-28-60.

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643