.
Referent
 • Gorzów Wielkopolski
Referent
Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Referent


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie WielkopolskimKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent

w Wydziale Postępowań Administracyjnych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • stanowisko wymaga samodzielności w realizacji zadań;

 • pełna obsługa napływającej i wysyłanej korespondencji;

 • pracownik prowadzi całościową ewidencję związaną z zadaniami kancelaryjno-biurowymi;

 • praca jednozmianowa ośmiogodzinna w godz. 07:30 - 15:30;

 • praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.     Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu biurowym  usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarkę, telefon, kserokopiarkę, niszczarkę itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi dziennik korespondencyjny, książkę doręczeń, dziennik podawczy, rejestr ekspediowania poczty;
 • przyjmuje, rozdziela i wysyła pisma – w tym realizuje procedury związane z aktualizacją i zapoznawaniem się z przepisami wpływającymi do wydziału;
 • prowadzi rejestry tematyczne związane z urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami lekarskimi, przepisami prawnymi oraz pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych;
 • realizuje czynności związane z obiegiem materiałów stanowiących tajemnicę służbową oznaczoną klauzulą „zastrzeżone”;
 • przygotowuje i klasyfikuje wytworzoną dokumentację do archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • terminowość,
 • systematyczność,
 • umiejętność obsługi urządzeń kancelaryjno-biurowych (kserokopiarka, poczta elektroniczna).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji

  Wydział Kadr i Szkolenia

  ul. Kwiatowa 10

  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.689,16 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.          Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 10.04.2023 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Praca Gorzów Wielkopolski
 • Gorzów Wielkopolski - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  129 952
  20 683