.
Referent
 • Poznań
Referent
Poznań, Poznań, wielkopolskie, Polska
Służba Cywilna
10. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Izba Administracji Skarbowej w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw wymiany informacji międzynarodowej

w Referacie Wymiany Informacji Międzynarodowej (SAM) w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

ReferentZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu wymiany informacji podatkowych,
 • obsługuje systemy wymiany informacji podatkowych w celu analizy zawartych w nich informacji,
 • dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki,
 • prowadzi analizę informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych oraz obsługuje systemy informatyczne wspomagające wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych w celu skutecznego dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
 • przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji

  Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A,

  61-501 Poznań

  przesyłanej za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej

  lub

  złóż aplikacje osobiście w siedzibie Izby pod wskazany wyżej adresem,

  lub

  prześlij aplikacje drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • czynnik szczególnie utrudniający wykonywanie zadań – zagrożenie korupcją  

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 6- kondygnacyjny, winda,

 • wejście do budynku z poziomu gruntu,

 • brak toalety  przystosowanej  dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • brak miejsca postojowego,

 • dostępna platforma schodowa  umożliwiająca transport osoby poruszającej  się na wózku między poziomami,

 • budynek nie jest w pełni dostosowany do pracy dla osób z niepełnosprawnością,

 • brak specjalistycznych urządzeń umoliwiających pracę osobom niewidomym oraz niedosłyszącym,

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Ważna informacja - jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami- poinformuj nas o tymAPLIKUJ ONLINEZachęcamy do aplikowania przez formularz elektroniczny(przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).

 • Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie. Pamiętaj  o uzupełnieniu oferty w terminie.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub za pomocą wskazanych danych do kontaktu – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych,

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Wynik naboru opublikujemy w BIP KPRM i BIP IAS Poznań,

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.

 • Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk.W przypadku składania oferty w formie papierowej:

 • Wymagane oświadczenia muszą być opatrzone Twoim własnoręcznym podpisem,

 • Skorzystaj ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-wpoznaniu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

 

 • Praca Poznań
 • Poznań - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750