.
Referent
 • Szczytno
Referent
Szczytno, Szczytno, warmińsko-mazurskie, Polska
Służba Cywilna
10. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Izba Administracji Skarbowej w OlsztynieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających

w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie

ReferentZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu zweryfikowania poprawności rozliczenia zobowiązań podatkowych.
 • Dokonuje czynności sprawdzające oraz typuje podmioty do kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i płatników.
 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym w celu określenia zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego;
 • Komunikatywność;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A

  10-950 Olsztyn

  lub składaj do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

  - z dopiskiem „Oferta pracy US w Szczytnie 2816 – referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających SKA”.Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w siedzibie Urzędu;

 • Kontakt z klientem zewnętrznym;

 • Zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Praca siedząca;

 • Bariery architektoniczne: w budynku brak wind, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na parterze budynku, winda dla osób z  niepełnosprawnościami umożliwiająca dostanie się do budynku (na parter);

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).CV, list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać podpis kandydata. Preferujemy aplikowanie za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu HRappka. Formularz zawiera wszystkie niezbędne w naborze oświadczenia.Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. numer telefonu jak również adres e-mail.Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podano adresu e-mail).Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, w przypadku złożenia oferty elektronicznie, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie zobowiązany będzie do dostarczenia podpisanych oświadczeń i oryginalnych dokumentów oferty.Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem:http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenW przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Proponowane wynagrodzenie brutto:- Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 6279,58 zł;- Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

 • Praca Szczytno
 • Szczytno - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750