.
Referendarz
 • Warszawa
Referendarz
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Referendarz


Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referendarz

w Wydziale Przygotowań Obronnych, Biuro Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:

• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)

• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnychInne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe-częste reprezentowanie urzęduRekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje transport i infrastrukturę transportową (kolejową i drogową) we współpracy z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra dla realizacji zadań obronnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zapewnienia usług przewozowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.
 • Realizuje zadania w ramach Programowania Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w tym współpracuje z Zespołem do spraw Finansowania Zadań Obronnych w przygotowywaniu i aktualizowaniu Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Bierze dział w procesie legislacyjnym (we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa) w zakresie przygotowania transportu i infrastruktury transportowej (kolejowej i drogowej) na potrzeby obronne państwa, w tym przygotowuje lub uczestniczy w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych.
 • Opracowuje we współpracy z organami, jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi oraz przedsiębiorcami danych niezbędnych do zbilansowania możliwości transportu w zakresie zabezpieczenia środków transportu lotniczego, kolejowego i morskiego dla Sił Zbrojnych RP.
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji związanych z przystosowaniem transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa.
 • Monitoruje przygotowanie planów i organizację procesu osłony technicznej transportu kolejowego i drogowego do funkcjonowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Monitoruje stan przygotowania transportu i infrastruktury transportowej (kolejowej i drogowej) do działania w sytuacjach kryzysowych oraz na potrzeby obronne państwa, w tym gromadzi i analizuje dane.
 • Bierze udział w kontrolach/ wizytach monitoringowych obejmujących zagadnienia dotyczące realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, planowania operacyjnego oraz przygotowania i wykorzystania na potrzeby obronne państwa transportu i infrastruktury transportowej (kolejowej i drogowej), określone odrębnymi przepisami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów prawa (krajowego i międzynarodowego) i specyfiki zagadnień w obszarze transportu i infrastruktury transportowej (kolejowej i drogowej)
 • Wiedza z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego oraz współpracy cywilno-wojskowej
 • Znajomość struktur administracji państwowej i ich odpowiedników zagranicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do ww. klauzul tajności.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub pisemna zgoda na przeprowadzenie poszerzanego postępowania sprawdzającego do ww. klauzul tajności.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury

  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BZK-243/22", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert

• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej

• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator

możliwy do zainstalowania na telefonie)UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym

terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  130 190
  22 129