.
Referendarz
 • Warszawa
Referendarz
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Referendarz


Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referendarz do spraw rozwoju rynku finansowego

w Wydziale Rynku Kapitałowego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (uczestniczenie w pracach grup roboczych organów Unii Europejskiej);

 • zagrożenie korupcją (w związku z prowadzonym postępowaniem legislacyjnym – uczestnictwo w pracach komisji prawniczych oraz w posiedzeniach komisji parlamentarnych);

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem i zmianą prawa Unii Europejskiej (UE) w zakresie rynku kapitałowego, a w szczególności opracowuje stanowiska strony polskiej do projektów aktów normatywnych, uczestniczy w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (KE), a także współpracuje z KE, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz państwami członkowskimi UE
 • Uczestniczy w pracach związanych z implementacją prawa UE z obszaru rynku kapitałowego, w szczególności opracowuje projekty regulacji prawnych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wpływające pytania, skargi, wnioski oraz interpelacje i zapytania poselskie w zakresie właściwości wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego oraz unijnego rynku kapitałowego
 • Wiedza w zakresie polskiego oraz globalnych rynków kapitałowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Szczególne uprawnienie: ukończona aplikacja legislacyjna

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV w języku polskim (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem: Oferta pracy – 2023/038/FN

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzeniaCV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI /KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczenMinisterstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  138 687
  22 527