.
Referendarz
 • Warszawa
Referendarz
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Referendarz


Komenda Główna Policji w Warszawie



Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referendarz do spraw rozliczeń finansowych

w Zespole do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Koordynacji Gospodarki TransportowejBiura Logistyki Policji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



Kontakty zewnętrzne:





 • kilka razy w miesiącu z pracownikami wydziałów prowadzących gospodarkę transportową w jednostkach organizacyjnych Policji, resortu spraw wewnętrznych, dostawcami części zamiennych, usługodawcami,

 • kilka razy w roku z osobami zewnętrznymi zainteresowanymi nabyciem narzędzi i sprzętu warsztatowego stanowiącego zbędny majątek ruchomy wydziału.



Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:





 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opisuje i sprawdza pod względem formalno – rachunkowym dokumenty księgowe za dokonane zakupy części zamiennych i zlecone usługi
 • Opracowuje dokumenty planistyczne wydziału, w miarę potrzeb przygotowuje wnioski o korektę limitu finansowego
 • Ustala zaangażowanie wydatków ponoszonych w wydziale
 • Prowadzi rejestr wydatków, wystawianych faktur VAT i not obciążeniowych za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz dokonuje wnikliwej analizy poniesionych wydatków
 • Wystawia faktury VAT i noty obciążeniowe za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz usługi transportowe
 • Współuczestniczy w tworzeniu planu zamówień publicznych i weryfikuje stopień realizacji zawartych umów
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą wybrakowania i upłynnienia zbędnego sprzętu warsztatowego, narzędzi oraz części zamiennych środków transportu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Systematyczność
 • Dokładność
 • Sumienność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • Przeszkolenie w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów, przychodów i wydatków
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowe w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:





  Komenda Główna Policji

  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

  ul. Puławska 148/150

  02-624 Warszawa



  1)za pośrednictwem operatora pocztowego lub

  2)osobiście w Komendzie Głównej Policji (pn.- pt. w godzinach 8.15 -16.15)



  W formie elektronicznej poprzez:



  1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub

  2)pocztę elektroniczną na adres e-mail:



  (w tytule maila wpisz imię i nazwisko oraz numer ogłoszenia).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami



 • Ofertę wraz z wymaganymi w ogłoszeniu załącznikami prześlij/przekaż w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia.

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopie certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Planowane rozpoczęcie pracy – w terminie około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:   http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html

 • Proponujemy następujące warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik  2,3867 kwoty bazowej (wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok).

  Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  130 218
  21 690