.
Referendarz
 • Warszawa
Referendarz
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Referendarz


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referendarz

w Wydziale Nieprawidłowości, Departamentu Programów Infrastrukturalnych

Warunki pracy • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

 • Zagrożenie korupcją;

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Informuje, potwierdza i raportuje nieprawidłowości w zakresie POIiŚ 2014-2020 i FEnIKS 2021-27 oraz uczestniczy w ich usuwaniu;
 • Poświadcza wydatki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)/Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS 2021-2027);
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie;
 • Przeprowadza kontrole;
 • Analizuje ryzyka nadużyć finansowych i prowadzi analizy na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania oraz identyfikuje zagrożenia;
 • Zamyka pomoc, m.in. przygotowuje zestawienia, udziela wyjaśnień oraz weryfikuje nieprawidłowości i wyjaśnienia beneficjentów;
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu/ -ów (w tym: wzorów umów, wytycznych, zaleceń, rekomendacji).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027  - w zakresie systemu instytucjonalnego, kontroli i nieprawidłowości;
 • Znajomość Poradnika w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1;
 • Współpraca, komunikacja, rzetelność;
 • Myślenie analityczne;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi MS Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.

  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  ul. Wspólna 2/4

  00-926 Warszawa

  z dopiskiem na aplikacji: 34 DPI

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 77 60, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 75 40 

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 • Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  138 687
  22 527