.
Referendarz
 • Warszawa
Referendarz
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Referendarz


Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Referendarz do spraw gromadzenia i udostępniania akt oraz obsługi zasobu archiwalnego Policji

w Wydziale – Główne Archiwum PolicjiBiura Bezpieczeństwa Informacji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • wysiłek fizyczny,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku dla osób

  z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów przejętych z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKP, zgodnie z zatwierdzoną ewidencją lokuje akta w magazynach
 • Przeprowadza kwerendy w zasobach archiwalnych dla identyfikowania w zbiorach dokumentów dla uprawnionych podmiotów, przygotowuje do udostępniania akta
 • Digitalizuje wybrane dokumenty zgromadzone w magazynach archiwalnych GAP oraz wykonuje kopie cyfrowe w archiwum elektronicznym
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne oraz proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” i zajmuje się organizowaniem jej fizycznego zniszczenia, sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”
 • Identyfikuje dokumenty archiwalne pod względem prawnych możliwości utrzymania, zniesienia lub zmiany klauzuli tajności zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Ewidencjonuje w informatycznym zasobie archiwalnym GAP udostępnianie akt
 • Przeprowadza szkolenia i instruktaże dla pracowników z komórek i jednostek organizacyjnych Policji z zakresu przepisów archiwalnych
 • Identyfikuje niezbędne prace techniczne usprawniające funkcjonowanie magazynów GAP oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi pracami technicznymi wykonywanymi w magazynach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość prawa archiwalnego i przepisów dotyczących tajemnic ustawowo chronionych
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą
 • Umiejętność rzetelnego i terminowego realizowania spraw
 • Sprawna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe archiwalne
 • Szkolenia z obszaru archiwistyki

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn.zm.)
 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkolenia z obszaru archiwistyki

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji

  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

  ul. Puławska 148/150

  02-624 Warszawa  1)za pośrednictwem operatora pocztowego lub

  2)osobiście w Komendzie Głównej Policji (pn.- pt. w godzinach 8.15 -16.15)  W formie elektronicznej poprzez:  1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub

  2)pocztę elektroniczną na adres e-mail:  (w tytule maila wpisz imię i nazwisko oraz numer ogłoszenia).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • Umowa w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • Ofertę wraz z wymaganymi w ogłoszeniu załącznikami prześlij/przekaż w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia.

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopię certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Planowane rozpoczęcie pracy – w terminie około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:   http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html

 • Proponujemy następujące warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik  2,3366 kwoty bazowej (wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok).

  Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  129 952
  20 683