.
Radca prawny
 • Warszawa
Radca prawny
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Radca prawny


Komenda Główna Straży Granicznej w WarszawieKomendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Radca prawny do spraw obsługi prawnej

w Zespole Stanowisk Samodzielnych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Warunki pracy

- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca samodzielna administracyjno - biurowa,- praca w siedzibie urzędu (8.15-16.15), a także reprezentowanie formacji przed sądami i urzędami,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami (obecnie budynek w remoncie),infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę prawną Biura w zakresie: a) udzielania wyjaśnień i sporządzania opinii prawnych w zakresie stosowania prawa, b) udzielania porad prawnych, c) rozstrzygania wątpliwości prawnych powstałych na tle obowiązującego prawa, w celu zapewnienia przez Biuro zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej wykonywania zadań powierzonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • opiniuje pod względem formalno-prawnym decyzje administracyjne, postanowienia w zakresie wynikającym z właściwości Biura, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa;
 • opracowuje projekty normatywnych aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych o charakterze wewnętrznym dotyczących spraw leżących w zakresie działania Biura, w celu powstania aktu prawnego zgodnego z zasadami legislacji oraz wskazówkami Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • występuje przed sądami i urzędami, w szczególności w ramach zastępstwa prawnego i procesowego, w tym przygotowuje pisma procesowe, w celu reprezentowania interesów Straży Granicznej;
 • opiniuje pod względem legislacyjnym, z uwzględnieniem stanowiska merytorycznego, projektów normatywnych aktów prawnych dotyczących zakresu działania Biura, w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, w celu właściwej realizacji zadań ustawowych, nałożonych na Straż Graniczną;
 • opiniuje projekty umów cywilno- prawnych dotyczących problematyki związanej z zakresem działania Biura oraz opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty porozumień, upoważnień, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa;
 • współpracuje z Biurem Prawnym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz radcami prawnymi wykonującymi obsługę prawną w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i terenowych organach Straży Granicznej, w celu jednolitego stosowania prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zdobytego w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w zakresie analizowania i opiniowania aktów prawnych oraz w zakresie stosowania prawa dotyczącego stosunku pracy i stosunku służbowego
 • wiedza z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa konstytucyjnego
 • wpis na listę radców prawnych
 • asertywność
 • umiejętność radzenia sobie w stresie
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w legislacji
 • wykształcenie: brak - aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studia z zakresu legislacji
 • Aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studia z zakresu legislacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopię dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie kandydata, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. (Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji, uprawnień lub referencji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Kadr i Szkolenia

  Komendy Głównej Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100

  02-514 Warszawa

  z dopiskiem: „oferta pracy – radca prawny BKiSZ KGSG oraz numer ogłoszenia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254