.
Radca prawny
 • Warszawa
Radca prawny
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Radca prawny


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Radca prawny

w Departamencie Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

Urząd jest członkiem koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz Laureatem nagrody Frielndly Workplaces. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje przygotowane przez DZP projektów decyzji postanowień oraz pism do stron postępowań, przedsiębiorców, jak również innych podmiotów, sądów powszechnych oraz administracyjnych, oraz organów administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, celem zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.
 • Zapewnia spójność i jednolitość pism procesowych w sprawach należących do właściwości DZP, w tym współpracuje z pracownikami DZP w zakresie przygotowywania stanowisk procesowych UOKiK, a w szczególności w zakresie spraw dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.
 • Udziela konsultacji pracownikom departamentu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi, w szczególności w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także konsultacji i opiniowania innych pism a w tym odpowiedzi na zawiadomienia.
 • Opiniuje projekty wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności.
 • Ocenia merytorycznie zasadność wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadności wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazywanie przesłanek uzasadniających uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia, w tym zakresie współpracuje z innymi Departamentami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego lub na stanowisku radcy prawnego
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz jej nowelizacje oraz ustawy o rachunkowości, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, Kpa, Kc, Kpc
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: współpraca, kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz podstaw ekonomii

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień radcy prawnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DZP-4-SRP-RPr.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


151 313
25 274