.
Podreferendarz
 • Katowice
Podreferendarz
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Podreferendarz


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Podreferendarz do spraw administracyjnych

Wydział Administracyjny, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnątrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, rejestruje i rozdziela korespondencję przychodzącą do Biura;
 • Prowadzi i aktualizuje elektroniczną ewidencję pism dotyczących spraw załatwianych w ramach właściwości Biura;
 • Przechowuje, ewidencjonuje i archiwizuje dokumenty wytwarzane w Biurze, zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Głównym Inspektoracie;
 • Współpracuje z Biurem Finansowym oraz Biurem Prawnym w zakresie przekazywania dokumentów zgodnie z właściwością;
 • Współpracuje z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji w ramach wymiany informacji w zakresie koniecznym do realizacji zadań;
 • Udziela informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą;
 • Udziela informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel);
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; komunikatywność; organizacja pracy własnej, sumienność, współpraca w zespole, orientacja na klienta, kreatywność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Al. Jerozolimskie 94

  00-807 Warszawa  Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.152.2023  Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres:  UWAGA!

  Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres . W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.

Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gitd/dokumenty-do-pobrania.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Pracuj z nami: https://www.gov.pl/web/gitd/karieraZachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje  pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

 • Praca Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  131 708
  20 823