.
Podreferendarz
 • Warszawa
Podreferendarz
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Podreferendarz


Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Podreferendarz

w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców, Departament Pomocy Socjalnej

Warunki pracy • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Praca w terenie.

 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z pracownikami Zamiejscowych Zespołów ośrodków dla cudzoziemców w zakresie bezpośredniej pracy z cudzoziemcami, a w szczególności: podejmuje działania mediacyjne oraz mające na celu rozładowanie konfliktów w sytuacjach, gdzie cudzoziemcy pozostający pod opieką UdSC są stroną sporu. Bierze udział w realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w ośrodkach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa małoletnich.
 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad funkcjonowaniem ośrodków nie będących w trwałym zarządzie UdSC, w tym min. 2 razy w roku wizytuje ośrodki w celu przeprowadzenia weryfikacji realizacji umów na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców w ośrodkach, przedkłada raporty pokontrolne oraz monitoruje wdrażanie wniosków pokontrolnych. Prowadzi korespondencję pisemną z Wykonawcami ww. umów.
 • Prowadzi sprawy związane z przenoszeniem cudzoziemców między ośrodkami dla cudzoziemców, monitoruje stany osobowe w tych ośrodkach.
 • Prowadzi korespondencję z sądami, kuratorami sądowymi, prokuraturami, Strażą Graniczną, Policją itp
 • Przygotowuje sprawozdania, analizy, dane statystyczne związane z realizacją pomocy socjalnej dla cudzoziemców.
 • Uczestniczy w spotkaniach o charakterze informacyjnym lub eksperckim związanych z działalnością Departamentu Pomocy Socjalnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość podstawowych zagadnień ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi programu Word
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetycznego opracowywania informacji.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego - poziom B2.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców

  ul. Taborowa 33

  02-699 Warszawa

  z dopiskiem: "Podreferendarz w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców, Departament Pomocy Socjalnej - Ogłoszenie nr 129259"  Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76; 175 94; 175 62).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni/e telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

 • Prosimy o nie przesyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA -INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia

 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 • PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (Zoom).

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643