.
Nadinspektor zakładów górniczych
 • Rybnik
Nadinspektor zakładów górniczych
Rybnik, Rybnik, śląskie, Polska
Służba Cywilna
30. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Wyższy Urząd Górniczy w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Nadinspektor zakładów górniczych do spraw elektrycznych

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Nadinspektor zakładów górniczychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu, w tym maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymaganą dokumentacją i przepisami,
 • przeprowadza analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu,
 • uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych zakładów górniczych w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym i osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencje zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze, w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru ruchu o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego jako kierownik działu energomechanicznego lub osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie o profilu elektrycznym
 • stwierdzone kwalifikacje w podziemnych zakładach górniczych kierownika działu energomechanicznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie stwierdzenia kwalifikacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

  ul. Świerklańska 54

  44-264 Jankowice

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych (wymagająca wysiłku fizycznego), częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią, gdzie występują:- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,- duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- wyjazdy służbowe.2. Sposób wykonywania zadań:- dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 80 km od siedziby Urzędu,- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, schody, drabiny,- przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.                                                                        3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- kontrole odbywają się w pomieszczeniach oraz rejonach zakładów górniczych, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze Urzędu.Budynek Urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami (głównie na parterze). Jest wyposażony w platformę udostępniającą poziom parteru budynku, która jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Dla osób słabowidzących zastosowano oznakowania kontrastowe. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.W Urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM). 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydatka/kandydat - zakwalifikowani - zostaną poinformowani pisemnie.

 

 • Praca Rybnik
 • Rybnik - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  97 510
  17 064