.
Naczelnik wydziału
 • Warszawa
Naczelnik wydziału
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Naczelnik wydziału


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Naczelnik wydziału do spraw Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów Informatycznych,

Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów Informatycznych, Biuro Teleinformatyki

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Stanowisko decyzyjne. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracami Wydziału w celu zapewnienia poprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania zadań, związanych z nadzorem pod względem technicznym nad utrzymaniem systemów informatycznych oraz zmianami w systemach, wspierających merytorycznie zadania statutowe w Głównym Inspektoracie;
 • Planuje oraz organizuje prace podległych pracowników w celu zapewnienia terminowego wykonywania zadań związanych z analizą, wytwarzaniem i wdrażaniem rozwiązań dotyczących systemów informatycznych merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu;
 • Przydziela zadania pracownikom Wydziału dotyczące opracowywania usprawnień związanych z rozwojem teleinformatycznym Głównego Inspektoratu oraz udziela niezbędnych wskazówek i pomocy w ich realizacji;
 • Nadzoruje i kontroluje jakość wykonywanej pracy w zakresie przygotowywanej przez podległych pracowników dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych oraz zagadnień związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Sprawdza pod względem merytorycznym i formalnym oraz parafuje i akceptuje pisma oraz dokumenty sporządzane przez podległych pracowników w związku ze współpracą z komórkami Urzędu, a także innymi podmiotami i jednostkami administracji publicznej, jak również w ramach udziału w procesach dotyczących postępowań o zamówienia publiczne;
 • Doskonali styl i metody pracy w Wydziale poprzez usprawnianie organizacji i technik związanych ze zbieraniem wymagań na rozwój istniejących i tworzenie nowych systemów informatycznych;
 • Reprezentuje Wydział wobec Dyrektora Biura oraz wobec kierujących innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu poprzez przedstawienie wyników pracy Wydziału, w tym wyników analizy trendu zmian wykorzystania systemów IT w Głównym Inspektoracie. Zadania realizuje także poprzez reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje również w trakcie wyjazdów służbowych zagranicznych;
 • Opracowuje projekty zakresów czynności podległych pracowników oraz dokonuje ich okresowej oceny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: techniczne, informatyczne, zarządzanie;
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML), znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2, znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, kierowanie, motywowanie, delegowanie, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów, komunikatywność, podejmowanie decyzji; kreatywność, zarządzanie (kierowaniem) zespołem oraz umiejętności interpersonalne w zakresie prowadzenia negocjacji;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (Certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny);
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2;
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa IT, znajomość zagadnień sieciowych, znajomość języka T-SQL, znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Kompetencje: zarządzanie stresem.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania dodatkowego - przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (Certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny);
 • Oświadczenie o posiadanym prawo jazdy kategorii B.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Al. Jerozolimskie 94

  00-807 Warszawa  Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.178.2023  Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres:  UWAGA!

  Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres . W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.

Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gitd/dokumenty-do-pobrania.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Pracuj z nami: https://www.gov.pl/web/gitd/karieraZachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje  pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643