.
Naczelnik
 • Warszawa
Naczelnik
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Naczelnik


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Naczelnik do spraw Wydziału Archiwalnego

Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją (BAZI 69/2022)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.2.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.3.       Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę wydziału.
 • Nadzoruje prowadzenie państwowego, wyodrębnionego zasobu archiwalnego ministerstwa, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
 • Monitoruje zasoby aktowe w placówkach zagranicznych.
 • Administruje pracami w systemie Archiwum Elektroniczne oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów w zakresie funkcji archiwalnych.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu regulacji formalno-prawnych z zakresu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów.
 • Koordynuje prace związane z wykonywaniem kwerend
 • Przygotowuje sprawozdania z zakresu prac realizowanych przez wydział. Nadzoruje harmonogram i sposób wydatkowania środków budżetowych w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie historii lub archiwistyki lub zarządzania dokumentacją.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, „top secret EU”, „cosmic top secret NATO”, lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Praktyczna znajomość administrowania i obsługi systemów informatycznych z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz archiwizacji.
 • Wiedza z zakresu historii, politologii i współczesnych stosunków międzynarodowych.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania, podejmowania decyzji i zarządzania ludźmi.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Znajomość obsługi programów specjalistycznych do obsługi baz danych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „top secret EU”, „cosmic top secret NATO” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742) -j. t.).
 • Kwestionariusz on-line pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=af5f01530ada4b8ea5770e0e4eca9b87 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Biuro Spraw Osobowych

  Al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BAZI 69/2022

  lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 6095 do ok. 7111  PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2022 poz. 1691 – t.j.).Dziennik Podawczy:czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnegoKandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 – j.t.).Informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagańSzczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobraniaDokumenty w języku polskim opatrzone podpisemWszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, a następnie odwzorowane cyfrowo w przypadku skorzystania z kwestionariusza aplikacyjnego on-line. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.Wymogi dotyczące uznania dyplomu studiów wyższych na uczelni zagranicznejW przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomachKontakt:W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751 email:Informacja o pracodawcy:Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  130 190
  22 129