.
Młodszy specjalista
 • Warszawa
Młodszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Młodszy specjalista


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Młodszy specjalista

w Departamencie Farmakopei

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje działalność wyznaczonych grup eksperckich Komisji Farmakopei (weryfikacja merytoryczna i techniczna materiałów, projekty autorskie tekstów i monografii) na posiedzenia, gromadzenie ich w wersji papierowej i elektronicznej, uczestniczenie w posiedzeniach, wprowadzanie ustaleń podjętych na posiedzeniu, przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń)
 • Uczestniczy w opracowaniu oraz weryfikacji merytorycznej końcowych materiałów do Farmakopei Polskiej, w tym w ramach projektu Farmakopei Polskiej do zatwierdzenia przez Komisję Farmakopei i Prezesa Urzędu oraz uczestniczenie w procesie wydawniczym
 • Uczestniczy w opracowaniu działów pomocniczych Farmakopei Polskiej
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Komisji Farmakopei
 • Przygotowuje materiały związane z finansowaniem przez Urząd współpracy z ekspertami zewnętrznymi, związanej z opracowywaniem Farmakopei Polskiej
 • Uczestniczy w obsłudze kancelaryjnej Departamentu Farmakopei

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magister farmacji i nauk pokrewnych lub wyższe w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Podstawowa znajomość wybranych zagadnień objętych Farmakopeą
 • Umiejętności związane z pracą redakcyjną
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru - do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Aleje Jerozolimskie 181 C

  02-222 Warszawa  Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres:

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Inne informacje: Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na rozmowę, o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową. Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 492 14 55.

 Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895