.
Młodszy specjalista
 • Warszawa
Młodszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Młodszy specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Młodszy specjalista do spraw bezpieczeństwa paliwowego państwa

w Wydziale Rynku Ropy i Paliw, Departament Ropy i Paliw Transportowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służboweMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki Ministra oraz realizacji zadań Ministra w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie
 • Bierze udział w zatwierdzaniu planów działań wojewodów mających na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami oraz ograniczeń mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
 • Współpracuje z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w zakresie programowania mobilizacji gospodarki
 • Bierze udział w kształtowaniu polityki energetycznej Polski oraz polityki energetycznej UE w zakresie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu i Ministerstwa przy wypracowywaniu stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań oraz bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej
 • Bierze udział w organizacji systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw ciekłych oraz realizacji zadań Ministra związanych z gospodarowaniem tymi zapasami w sytuacji kryzysowej
 • Bierze udział w pracach zespołów kryzysowych w zakresie zadań Wydziału, powołanych w Ministerstwie oraz w zespołach zewnętrznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie bezpieczeństwa energetycznego lub zarządzania kryzysowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie sektora naftowego, paliwowego i biopaliwowego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

  ul. Wawelska 52/54

  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DRPmłsp237/2023

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  196 323
  26 079