.
MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO R87/1993-1005/22.
  • włocławek
MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO R87/1993-1005/22.
Włocławek, włocławek, Polska
eGospodarka.pl
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Numer oferty: StPr/22/1994Obowiązki:Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym () w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:średnie branżoweWymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:prawo jazdy kat BZawód:Technik mechanik*Elektromechanik*Technik elektryk*Pozostałe wymagania:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby; WYMAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU: Mile widziane: wykształcenie o profilu technicznym (np. ogólnobudowlane, elektryk, elektromechanik, mechanik); posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem w zakresie dozoru oraz eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń elektrycznych oraz urządzeń, instalacji gazowych wytwarzających, przetwarzających, magazynujących i zużywających paliwo gazowe; posiadanie uprawnień, kursów z branży elektrycznej, budowlanej lub sanitarnej; znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa energetycznego lub znajomość podstaw mechaniki; umiejętności posługiwania się KNR (katalog nakładów rzeczowych); umiejętność obsługi podstawowych urządzeń i narzędzi warsztatowych; prawo jazdy minimum kat. B; udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracach budowlanych; doświadczenie zawodowe w pracach związanymi z utrzymaniem obiektów budowlanych, w zakresie gospodarki magazynowej; doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji sieci i urządzeń elektrycznych lub procesu budowlanego lub z zakresu instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych.Miejsce pracy: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskieRodzaj umowy: MianowanieWymagane dokumenty: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata;2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia na stronie SW; UWAGA proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia dostepny na stronie SW);6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie SW).Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia r.:przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres:kandydaci do Zakładu Karnego we Włocławku: ALBOzłożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),ALBOprzesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek).W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu menty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi ing publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu ydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu. Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie WięRMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00- 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 07, ). INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘnistratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna 21, e-mail: , tel. 42 675 00 ektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, e-mail: , tel. 42 675 00 osobowe kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz h osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny osobowe kandydatów będą przechowywane przez czas związany z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i ydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 nie przez kandydatów wymaganych danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Polecamy inne podobne oferty pracy

Włocławek - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


39 090
14 599