.
Młodszy księgowy
 • Piekary Śląskie
Młodszy księgowy
Piekary Śląskie, Piekary Śląskie, śląskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Młodszy księgowy


Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Młodszy księgowy do spraw rachunkowości

w Referacie Rachunkowości (SER)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek Urzędu wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych (dostęp na parterze budynku)

 • budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami

 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawynych

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz głuchych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków, opłat i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników Referatu Egzekucji Administracyjnej
 • Prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie sum depozytowych
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawiozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urządu Skarbowego w Bydgoszczy
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Dokonuje rozliczeń wpływów uprawnionych podmiotów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrzym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowch i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Jeżeli urodziłeś się przes 01.08.1972 r. złóż - Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.) - zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  ul. Damrota 25

  40-022 Katowice

  z dopiskiem nabór: mł.księgowy (SER) - Piekary Sląskie - SCH

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 6 miesięcy od dnia ich złożenia

 • W przypadku aplikacji składanych w formie papierowej, wymagane oświadczenia złóż w oryginale, podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia

 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.) zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) - treść oświadczenia powinna być zgodna z załączonym wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 423)  - jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenie dołącz w formie zeskanowanego dokumentu

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane oświadczenia

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby(https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)

 • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

Polecamy inne podobne oferty pracy

Piekary Śląskie - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592