.
Młodszy archiwista
 • Sandomierz
Młodszy archiwista
Sandomierz, Sandomierz, świętokrzyskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Młodszy archiwista


Archiwum Państwowe w KielcachDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Młodszy archiwista do spraw obsługi klienta

w Oddziale w Sandomierzu

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w jednopiętrowym budynku Oddziału w Sandomierzu, który znajduje się w centrum miasta. To budynek byłej synagogi, wpisany do rejestru zabytków. Budynek ma jedno wejście główne na poziomie chodnika. Na piętro można się dostać stromymi schodami. Strome schody są też w magazynie materiałów archiwalnych. W budynku nie ma windy osobowej. Znajdująca się na parterze toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Kancelarii zamontowana jest przenośna pętla indukcyjna. W budynku są oznaczenia kontrastowe. Oświetlenie jest rozproszone i nie wywołuje efektu olśnienia.

Oddział w Sandomierzu nie posiada własnych miejsc parkingowych. Blisko wejścia do budynku, na ogólnodostępnym parkingu, wydzielone są 2 miejsca parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i odpowiednio oznakowane.Praca wymaga przenoszenia materiałów archiwalnych, pokonywania stromych schodów, umieszczania i zdejmowania materiałów archiwalnych z regałów magazynowych o wysokości do 3 metrów. Praca z materiałami archiwalnymi, na których mogą znajdować się alergeny, bakterie, grzyby, pleśnie. Praca z klientem obsługiwanym bezpośrednio w siedzibie Oddziału i telefonicznie oraz pośrednio poprzez korespondencję w postaci tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej. Interesanci obsługiwani są na parterze budynku w Kancelarii i na piętrze w Czytelni Akt. Pracownik obsługuje systemy komputerowe i bazy danych używane w archiwach państwowych. Obsługuje komputer powyżej 4 godzin dziennie. Pracę wykonuje przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje proste kwerendy dla klientów, również w dokumentach sporządzonych w języku rosyjskim
 • sporządza kopie dokumentów, wypisy, odpisy, projekty postanowień administracyjnych i zaświadczeń oraz projekty pisemnych informacji o kosztach i wynikach poszukiwań
 • przygotowuje kopie materiałów archiwalnych do uwierzytelnienia, wydaje osobiście i przesyła pocztą tradycyjną i elektroniczną zamówioną dokumentację
 • udziela klientom informacji o realizacji kwerend i przechowywanym zasobie archiwalnym
 • przyjmuje podania, zgłoszenia i rewersy oraz udostępnia materiały archiwalne w Czytelni Akt
 • obsługuje Kancelarię Oddziału, w tym odbiera telefony, przyjmuje i wysyła krespondencję, rejestruje ją w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją (EZD) i przekazuje sprawy do dekretacji
 • pomaga przy porządkowaniu i opracowaniu zasobu Oddziału
 • pomaga przy działaniach popularyzatorskich i edukacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub średnie branżowe (o profilu archiwalnym)
 • podstawowa znajomość przepisów prawa dotyczących narodowego zasobu archiwalnego i archiwów
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism
 • komunikatywność i orientacja na klienta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe /podyplomowe z zakresu archiwistyki lub historii
 • znajomość języka rosyjskego na poziomie pozwalającym na odczytywanie materiałów archiwalnych sporządzonych w tym języku
 • podstawowa znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, opłaty skarbowej, służby cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • Nie wysyłaj oferty na adres mailowy urzędu lub Oddziału w Sandomierzu - rozpatrzymy tylko oferty przesłane pocztą na adres siedziby urzędu w Kielcach lub złożone osobiście

Polecamy inne podobne oferty pracy

Sandomierz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


134 662
22 827