.
Kucharz
 • Warszawa
Kucharz
Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: min. średnie, preferowane wykształcenie gastronomiczne;
 • doświadczenie: min. 2 lata;
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • komunikatywność; • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość korzystania z ZFŚS
 • samodzielny zakres zadań

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia i wykształcenia (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY LUB SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

1. Baza Lotnictwa Transportowe ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa, tel. 261 821 470, adres e-mail: wskazany na stronie 1.BLTr

2) Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani skontaktować drogą mailową na adres: wskazany na stronie 1.BLTr, lub korespondencyjnie: ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowiska.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, i organizacji międzynarodowych.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie zniszczone.

6) Przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa:

• prawo dostępu do danych osobowych;

• prawo do sprostowania danych;

• prawo do usunięcia danych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do przenoszenia danych;

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponad to:

1) Podawanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy, a w określonych przypadkach może wynikać z postanowień umownych.

2) Konsekwencją niepodania takich danych będzie brak możliwości zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania. ………………………………………. ……………….. ………………… (imię i nazwisko) (data) (czytelny podpis) KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w okresie kolejnych sześciu miesięcy po zakończeniu pierwszego procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym czasie. ………………………………………. ……………….. ………………… (imię i nazwisko) (data) (czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


39 090
14 599