.
Księgowy
  • Puławy
Księgowy
Puławy, Puławy, Lubelskie, Polska
Centrum Usług Wspólnych w Puławach
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Puławach
ul. Piłsudskiego 83, 24 – 100 Puławy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Dziale Finansowo – Księgowym Centrum Usług Wspólnych w Puławach
1. Wymagania związane ze stanowiskiem: Niezbędne
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość lub studia podyplomowe
z powyższego zakresu,
• lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 1 roku praktyki w księgowości, w komórce finansowej lub w jednostkach sektora finansów publicznych,
• osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych,
• osoba nie karana za umyślne przestępstwo oraz nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.
Dodatkowe
• znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
• znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
• znajomość ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• umiejętność pracy w programach księgowych (preferowany program firmy VULCAN),
• znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,
• umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność i terminowość.
W ramach naboru kandydat wypełni test jednokrotnego wyboru z wymaganego zakresu wiedzy,
a także zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• ewidencja w programie „Finanse Vulcan” wpływających do CUW dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW (dokumentów zakupu i sprzedaży) dotyczących bieżącej działalności oraz ZFŚS, w szczególności:
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
- dekretacja rachunków i faktur,
• prowadzenie rejestru faktur (dokumentów zakupu) wpływających do CUW dotyczących bieżącej działalności i ZFŚS jednostek obsługiwanych przez CUW,
• bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań jednostek obsługiwanych przez CUW wobec dostawców oraz wykonawców robót i usług płatnych przelewem z rachunku głównego
i rachunku ZFŚS oraz wypłacanie świadczeń socjalnych, pożyczek z rachunku ZFŚS przy zastosowaniu systemu elektronicznego,
• wydruk z systemu elektronicznego wyciągów bankowych z konta głównego i ZFŚS jednostek obsługiwanych przez CUW,
• uzgodnienia i potwierdzenia sald z kontrahentami na koniec roku obrachunkowego w zakresie działalności bieżącej i ZFŚS jednostek obsługiwanych przez CUW,
• miesięczne przekazywanie dochodów z rachunku głównego jednostek obsługiwanych przez CUW na konto Gminy,
• sporządzanie informacji finansowych do rozliczeń dotacji celowych otrzymanych przez jednostki obsługiwane przez CUW,
• analiza i monitorowanie realizacji planu finansowego jednostek obsługiwanych przez CUW
w zakresie wydatków,
• comiesięczna weryfikacja sprawozdań Rb-28S, Rb-27S z dochodów i wydatków budżetowych jednostek obsługiwanych przez CUW,
• kwartalna weryfikacja sprawozdań Rb-Z i Rb-N o zobowiązaniach i należnościach oraz sprawozdań Rb-50 jednostek obsługiwanych przez CUW,
• weryfikacja sprawozdań finansowych za dany rok finansowy w tym tworzenie informacji dodatkowej oraz wzajemnych wyłączeń do bilansu.
• miesięczne naliczanie odsetek i wystawianie not odsetkowych od należności niezapłaconych
w terminie w jednostkach obsługiwanych przez CUW,
• miesięczne sporządzanie poleceń księgowania ze zużycia materiałów z magazynu na wyżywienie na podstawie informacji z jednostek obsługiwanych przez CUW,
• prowadzenie ewidencji księgowej dziennika Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych przez CUW w programie finansowym „Finanse Vulcan”.
3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• praca przy komputerze,
• pełny wymiar czasu pracy,
• budynek nie posiada windy.
4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Puławach, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
5. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony BIP CUW Puławy),
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia studiów podyplomowych świadectwo ukończenia (lub kserokopie wymienionych dokumentów) lub świadectwo ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej,
• w przypadku posiadania średniego wykształcenia świadectwa pracy lub zaświadczenia
z wymaganego okresu zatrudnienia lub kserokopie wymienionych dokumentów (o ile nie wynika to wprost z nazwy stanowiska na świadectwie pracy należy dołączyć także zakres czynności lub inny dokument potwierdzający 1 rok praktyki w księgowości lub w komórce finansowej),
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (druk do pobrania ze strony BIP CUW Puławy).
6. Dokumenty dodatkowe:
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach (np. certyfikaty, kursy, zakres obowiązków z poprzedniego miejsca zatrudnienia).
Uwaga:
Oferty w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja CUW-FK” należy składać w Sekretariacie CUW Puławy,
ul. Piłsudskiego 83 do dnia 22.09.2023 roku do godziny 15:30.
Kandydaci przed złożeniem ofert mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie wymaganych dokumentów oraz warunków przeprowadzania naboru w kadrach CUW Puławy tel. 81 458 63 33.
Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Sekretariacie CUW Puławy pok. 11 w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Puławy - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254