.
KIEROWNIK WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY (NR 2606).
  • bydgoszcz
KIEROWNIK WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY (NR 2606).
Bydgoszcz, bydgoszcz, Polska
eGospodarka.pl
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Numer oferty: StPr/22/2606Obowiązki:Zakres głównych obowiązków w szczególności:1. Do zadań Kierownika Wydziału Infrastruktury należy:1) w zakresie infrastruktury szkoleniowej:a) prowadzenie ewidencji (bazy danych) obiektów infrastruktury szkoleniowej oraz jej bieżąca aktualizacja,b) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazywaniu w administrowanie nowych obiektów infrastruktury szkoleniowej, c) opiniowanie wniosków o wstrzymanie lub wyłączenie z użytkowania obiektów szkoleniowych,d) merytoryczny nadzór nad administratorami i użytkownikami w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i utrzymania obiektów szkoleniowych,e) wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania infrastruktury szkoleniowej,f) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury szkoleniowej wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub inne podmioty,g) opiniowanie zgłaszanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, zmian sposobu użytkowania obiektów infrastruktury szkoleniowej,h) prowadzenie analizy oraz opiniowanie dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami i konserwacjami dla obiektów infrastruktury szkoleniowej;2) w zakresie infrastruktury specjalnej:a) prowadzenie ewidencji obiektów specjalnych oraz jej bieżąca aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazywaniu w administrowanie nowych obiektów specjalnych,c) opiniowanie wniosków o wstrzymanie lub wyłączenie z użytkowania obiektów specjalnych,d) merytoryczny nadzór nad administratorami i użytkownikami w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i utrzymania obiektów specjalnych,e) wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania obiektów specjalnych,f) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury specjalnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub inne podmioty,g) opiniowanie, zgłaszanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, zmian sposobu użytkowania obiektów specjalnych,h) prowadzenie analizy oraz opiniowanie dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami i konserwacjami dla obiektów infrastruktury specjalnej;3) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:a) prowadzenie ewidencji obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz jej bieżąca aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazywaniu w administrowanie nowych obiektów infrastruktury komunikacyjnej,c) opiniowanie wniosków o zmianę kategorii, zawieszenie eksploatacji, likwidacji, częściowej likwidacji, rozbudowy, budowy nowych oraz przekazanie poza resort wojskowych bocznic kolejowych (wbk),d) merytoryczny nadzór nad administratorami i użytkownikami w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i utrzymania obiektów infrastruktury komunikacyjnej,e) wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania infrastruktury komunikacyjnej oraz sprawozdań z gospodarowania wojskowymi bocznicami kolejowymi,f) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury komunikacyjnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub inne podmioty,g) nadzór merytoryczny nad realizacją konserwacji, napraw, remontów, przeglądów bieżących i diagnostyki wbk,h) prowadzenie analizy oraz opiniowanie dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami i konserwacjami wbk,i) zgłaszanie potrzeb do Szefa Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk na wykonanie nowych planów sytuacyjnych oraz schematycznych wbk oraz ich aktualizacji,j) organizowanie, raz w roku, wspólnie z Wojskowymi Komendami Transportu szkoleń z zasad eksploatacji, utrzymania i gospodarki z osobami odpowiedzialnymi za powyższą problematykę,k) udział w kontrolach realizowanych przez WKTr oraz przez Urząd Transportu Kolejowego;4) w zakresie infrastruktury lotniskowej:a) prowadzenie i aktualizacja zestawień obiektów infrastruktury lotniskowej, w tym lotnisk, lądowisk, drogowych odcinków lotniskowych (DOL) i innych miejsc do startów i lądowań (IMLS),b) sprawowanie nadzoru nad użytkownikami w zakresie przystosowania obiektów infrastruktury lotniskowej do obowiązujących przepisów państwowych i resortowych, c) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury lotniskowej, w tym: DOL i IMSL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub zarządzających przedmiotowymi terenami,d) ocena zagospodarowania i ustanowienia powierzchni ograniczających lotnisk oraz obszarów ograniczonego użytkowania dla lotnisk wojskowych, z uwzględnieniem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;5) w zakresie zagospodarowania przestrzennego wojskowych terenów zamkniętych:a) realizacja zadań związanych z procesem kształtowania polityki zagospodarowania przestrzennego wojskowych terenów zamkniętych służących celom obronności państwa,b) współpraca z WSzW i BIS DI MON w zakresie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) dokonywanie przeglądów wojskowych terenów zamkniętych pod względem sposobu zagospodarowania przestrzennego,d) analiza planów sytuacyjnych wojskowych terenów zamkniętych w odniesieniu do wydawanych decyzji administracyjnych,e) opracowywanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego wojskowych terenów zamkniętych,f) doradztwo w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz urbanistycznym dotyczącym wojskowych terenów zamkniętych,g) udział w procesie ustanawiania stref ochronnych obiektów lub kompleksów wojskowych,h) konsultacje w zakresie rozmieszczenia inwestycji w zakresie usytuowania względem innych obiektów i ich stref ochronnych (obszarów ograniczonego użytkowania) w granicach kompleksów wojskowych,i) prowadzenie ewidencji ustalonych stref ochronnych obiektów i kompleksów wojskowych, j) monitorowanie nanoszenia ustalonych stref ochronnych obiektów wojskowych na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej danego terenu zamkniętego;6) w zakresie przestrzegania bezpiecznego użytkowania oraz eksploatacji i utrzymania składów i magazynów środków bojowych oraz stałych miejsc do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych: a) sprawowania nadzoru i systematyczne monitorowanie projektowanych oraz istniejących składów i magazynów środków bojowych (KMMW) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasad bezpiecznego składowania,b) analiza możliwości wyznaczania i eksploatacji Stałych Miejsc Niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych położonych na terenach zamkniętych;7) samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje na zajmowanym stanowisku służbowym;8) wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją, w tym zleconych przez przełożonego oraz wynikających z obowiązujących przepisów.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:bardzo dobra znajomość pakietu MS OfficeWykształcenie:średnie ogólnokształcąceWymagania pożądane:Wykształcenie:wyższe (w tym licencjat)Pozostałe wymagania:Wymagania konieczne: - wykształcenie średnie - ogólny staż pracy min. 6 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy);- znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postepowania administracyjnego;- znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych;- doświadczenie w obszarze pracy na stanowisku;- umiejętność delegowania zadań, obowiązków i uprawnień oraz koordynowania i kontrolowania pracy podwładnych;- umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań;- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów;- umiejętność planowania i organizacji pracy;- umiejętność stosowania prawa w praktyce;- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft gania preferowane: - wykształcenie wyższe na kierunku: architektura, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, administracja, prawo w budownictwie - (ogólny staż pracy min. 4 lata); - doświadczenie zawodowe w obszarze kompetencji kierownika; - doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi;- poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub gotowość do podjęcia się procedurze postepowania sprawdzającego prowadzącego do uzyskania ww. dokumentu;- efektywna komunikacja;- odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji.Miejsce pracy: Fabryczna 16, 85-741 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwieWymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:- list motywacyjny oraz CV, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej /oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,- oferty należy składać w formie papierowej listownie na adres: RZI Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-915 ul. Podchorążych 33, - w kancelarii p. 2, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: Kierownik Wydziału Infrastruktury do r.- dokumenty aplikacyjne złożone w związku z przeprowadzonym naborem będą przechowywane w Wydziale Koordynacji i Analiz do dnia rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji; - kontakt tel: pod nr 261-413-860; 261-413-855; 261-413-882.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Polecamy inne podobne oferty pracy

Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


55 327
16 735