.
Kierownik oddziału
 • Nowe Miasto Lubawskie
Kierownik oddziału
Nowe Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Kierownik oddziału


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w OlsztynieWarmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Kierownik oddziału

Oddział powiatu iławskiego i nowomiejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa,

 • praca terenowa,

 • częste kontakty zewnętrzne,

 • wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób,

 • praca przy monitorze komputerowym,

 • poruszanie się samochodem służbowym,

 • kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli,

 • pomieszczenia biurowe znajduja się na parterze budynku, istnieją bariery architektoniczne - niedostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planuje i organizuje prace Oddziału. Sprawuje nadzór nad prawidłowością realizacji zadań i prowadzeniem dokumentacji oraz terminowym i prawidłowym wprowadzaniem danych do systemów informatycznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i ich dokumentowania,
 • sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w podległym Oddziale,
 • koordynuje i nadzoruje realizację zadań ustawowych przez podległych pracowników,
 • współpracuje z innymi organami administracji publicznej, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami w celu przestrzegania i popularyzacji przepisów prawnych z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o ochronie roślin przed agrofagami, o środkach ochrony roślin, o nasiennictwie, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31w lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

  ul. Kołobrzeska 11A

  10-444 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Nowe Miasto Lubawskie - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254