.
Kierownik oddziału
 • Łódź
Kierownik oddziału
Łódź, Łódź, łódzkie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Kierownik oddziału


Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Kierownik oddziału do spraw nadzoru i koordynacji zadań w zakresie obsługi finansowej budżetu dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie (wydatki i dochody)

w Wydziale Finansów i Budżetu

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (państwowe jednostki budżetowe, gminy województwa łódzkiego),  stres związany z wysokością i koniecznością terminowego rozdysponowania środków finansowych budżet sięgający około 6 mld zł dla 202 jednostek samorządu terytorialnego oraz 14 jednostek budżetowych podległych wojewodzie, stres związany z obsługą klienta z tym osobami fizycznymi i jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, celem prowadzenia uzgodnień roboczych, kontakty telefoniczne z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych, celem prowadzenia uzgodnień roboczych. Wymagana jest umiejętność konsultacji kwestii drażliwych, umiejętność przekonywania i argumentowania oraz przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzłyKilka razy w miesiącu: kontakty telefoniczne z Ministerstwem Finansów, celem pozyskania informacji dotyczących środków budżetowych. Wymagana jest umiejętność argumentowania oraz przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjnyKilka razy w roku: kontakty telefoniczne z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi w celu dostarczenia informacji o uruchomionych dotacjach celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, kontakty telefoniczne z inspektorami NIK w zakresie prowadzonej kontroli, kontakty z Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez jednostki samorządu terytorialnegoInne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bezpośrednie nadzorowanie prowadzenia ewidencji księgowej dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie celem sporządzenia sprawozdań budżetowych, statystycznych oraz sprawozdań finansowych
 • bezpośrednie nadzorowanie i kontrolowanie procesu związanego z przygotowywaniem dyspozycji płatniczych w ramach środków finansowych pochodzących z: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • bezpośrednie nadzorowanie nad prawidłowością i terminowością przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz procesu związanego z rozliczaniem dotacji z lat ubiegłych
 • bieżące analizowanie sald rachunków prowadzonych w NBP Oddział Okręgowy w Łodzi oraz BGK Region Łódzki w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, państwowych funduszy celowych, funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań windykacyjnych/egzekucyjnych w zakresie należności przypisanych do zwrotu w urządzeniach księgowych dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych oraz informacji opisowych w zakresie dysponowania środkami finansowymi z: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy.
 • nadzór nad obsługą: systemu bankowości elektronicznej NBE (w tym aplikacji drogi awaryjnej „DRAW”), BGK 24, BGK Zlecenia, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, systemu finansowo – księgowego TBD-FK „Finanse i Księgowość”, aplikacji Statystyka
 • nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdań własnych jednostkowych: budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich,  budżetowych w układzie klasyfikacji zadaniowej,  statystycznych w zakresie zobowiązań i należności,  o udzielonej pomocy publicznej bądź informacji o nieudzieleniu pomocy publiczne,  o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansów publicznych
 • biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej i finansowej oraz klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań, wymagana jest wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu bankowości elektronicznej NBE, znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej /rachunkowości
 • prowadzenia ewidencji księgowej w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej/rachunkowości
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne
 • znajomość systemu informacji prawnej
 • preferowany obszar: rachunkowość budżetowa, finansowa, realizacja zadań zwianych z dysponowaniem środkami publicznymi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Punkt Obsługi Klienta bud.C

  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

  z dopiskiem ,,Oferta pracy nr 116750

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:5 500 – 6 000 zł + dodatek stażowyNa podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691)Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Polecamy inne podobne oferty pracy

Łódź - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592