.
Inspektor wojewódzki
 • Katowice
Inspektor wojewódzki
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Inspektor wojewódzki


Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw zarządzania personelem

w Biurze Organizacyjno-Budżetowym

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera

(z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Kontakty zewnętrzne  z klientami Urzędu (osobami zainteresowanymi pracą) w celu udzielania im niezbędnych informacji, w tym w szczególności: wyjaśnianie zasad naboru, informowanie kandydatów o brakach w złożonych ofertach pracy, zawiadamianie o terminie testów wiedzy lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje dla Dyrektora Generalnego Urzędu propozycje rozwiązań (analiz) w zakresie polityki kadrowo – płacowej (m.in. awanse stanowiskowe, przeniesienia, podwyżki, dodatki zadaniowe, faktyczne potrzeby kadrowe wydziałów) na podstawie przeprowadzonych przeglądów stanowisk pracy (kadrowych).
 • Przygotowuje i prowadzi nabory (w tym ocenia kandydatów) na wolne stanowiska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (ŚUW) z zachowaniem zasad otwartości, jawności i konkurencyjności.
 • Koordynuje proces sporządzania przez bezpośrednich przełożonych opisów stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, w tym weryfikuje przedłożone przez nich projekty.
 • Udziela niezbędnych informacji osobom zainteresowanym pracą w ŚUW, w tym wyjaśnia zasady naboru, przedstawia warunki zatrudnienia, zawiadamia o terminie testów wiedzy lub/i rozmów kwalifikacyjnych, a także o wynikach naborów.
 • Sporządza opisy stanowisk pracy będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej z uwzględnieniem obowiązującej w tym zakresie metodologii.
 • Inicjuje i realizuje działania zaplanowane w Programie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ŚUW.
 • Dostarcza pracownikom (w tym kadrze kierowniczej) praktycznych wskazówek, wyjaśnień oraz interpretacji przepisów z zakresu zarządzania personelem w służbie cywilnej.
 • Przekazuje do Wewnętrznego Zespołu Wartościującego opisy stanowisk pracy celem ich zwartościowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizacją polityki personalnej w organizacji
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzeń PRM: w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • znajomość zarządzenia PRM ws. zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • znajomość zarządzenia Szefa Służby Cywilnej ws. standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 • znajomość technik rekrutacji i selekcji
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość Kodeksu pracy (dział dotyczący stosunku pracy)
 • myślenie analityczne, kreatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zarządzania personelem w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki

  ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. zarządzania personelem”

  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów

 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:

  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)

 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do Urzędu

 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane

 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone

 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 509
22 741