.
Inspektor wojewódzki
 • Wrocław
Inspektor wojewódzki
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych

w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: pomieszczenie pracy z dostępem do światła dziennego, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, dokonywanie analizy przedłożonego projektu budowlanego i całości dokumentacji, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku oraz w projekcie budowlanym,
 • analizowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zmianę decyzji oraz zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego, analizowanie złożonego zamiennego projektu, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku oraz w projekcie budowlanym zamiennym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o wygaśnięcie lub uchylenie decyzji, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • rejestrowanie wpływających wniosków i zgłoszeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Wydział Organizacji i Rozwoju

  pl. Powstańców Warszawy 1

  50-153 Wrocław

  lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej IF/AB/01/03/2023”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.  W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 4240,71 do 6028,12 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 450
21 727