.
Inspektor weterynaryjny
 • Świnoujście
Inspektor weterynaryjny
Świnoujście, Świnoujście, zachodniopomorskie, Polska
Służba Cywilna
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ŚwinoujściuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Inspektor weterynaryjnyZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi działania dotyczące certyfikacji wysyłek eksportowych towarów i zwierząt do krajów trzecich ze szczególnym uwzględnieniem wysyłek do Wielkiej Brytanii (w związku z Brexitem).
 • Prowadzi wszelkiego rodzaju dokumentację, w tym wszelkie zestawienia, rejestry dotyczące wysyłek towarów i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem wysyłek do Wielkiej Brytanii.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą czynności kontrolnych, dokumentację sprawozdawczą oraz wynikającą z prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań.
 • Pobiera próby do badań urzędowych oraz badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Kontroluje obrót towarami w ramach Unii Europejskiej, w tym wysyłki zwierząt.
 • Rozpatruje zgłoszenia o rozpoczęciu, zaprzestaniu działalności lub zmianach w działalności prowadzonej przez podmioty objęte nadzorem PLW w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadza kontrole urzędowe na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Dokonuje analizy ryzyka dla podmiotów sektora spożywczego, paszowego i utylizacyjnego objętych nadzorem PLW.
 • Opracowuje i realizuje na bieżąco harmonogram kontroli podmiotów sektora spożywczego, paszowego i utylizacyjnego objętych nadzorem PLW.
 • Współpracuje z innymi zespołami PIW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE.
 • Ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji.
 • Komunikatywność
 • ukończone szkolenia, specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów poświadczajacych ukończone kursy, szkolenia
 • kopia dokumentu potwierdzająca uzyskanie tytułu specjalisty

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu

  ul. Grunwaldzka 71; 72-600 Świnoujście

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu M.Świnoujście. Możliwe nietypowe godziny pracy np: wysyłki zwierząt, interwencje. Praca w terenie - wyjazdy do zakładów i gospodarstw objętych nadzorem, wyjazdy służbowe. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego. Obciążenie psychiczne, praca pod presją czasu.Budynek parterowy, nie posiada toalety odpowiednio przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, urządzenia pomiarowe.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

 • Praca Świnoujście
 • Świnoujście - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  162 430
  23 659