.
Inspektor weterynaryjny
 • Ożarów Mazowiecki
Inspektor weterynaryjny
Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie MazowieckimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności i pasz

w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności i pasz

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - długotrwała praca przy komputerze - praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem - obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu - brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych - miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • kontrola środków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera, MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kategorii B
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim

  ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Telefon kontaktowy: 502-560-658

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Ożarów Mazowiecki - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 708
20 823