.
Inspektor weterynaryjny
 • Rybnik
Inspektor weterynaryjny
Rybnik, Rybnik, śląskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w RybnikuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca biurowa oraz w terenie (teren działania Powiatowego Inspektoratu w Rybniku: miasto Rybnik, miasto Żory, powiat rybnicki.Siedziba PIW w Rybniku nie posiada wind, oraz przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi sprzedaż bezposrednią, oraz rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzecego
 • prowadzi dokumentację, sprawozdawczość, wymagane rejestry i niezbędną ewidencję prowadzonych spraw, przygotowuje plany kontroli
 • prowadzi sprawy z zakresu badań monitoringowych
 • prowadzi postępowanie administracyjne, sporządza projekty decyzji administracyjnych i zaświadczeń
 • obsługuje weterynaryjne systemy informacyjne o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego RASFF
 • przeprowadza badanie przedubojowe zwierząt rzeźnych i badanie poubojowe mięsa z tych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • Obsługa komputera, umiejętność stosowania prawa w praktyce, posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne ze specjalizacją - Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Jezyk angielski - poziom średni
 • Przeszkolenie z zakresu badania mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza wterynarii na teryrorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

  44-203 Rybnik

  ul. Brzezińska 8a

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Rybnik - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 218
21 690