.
Inspektor weterynaryjny
 • Hrebenne
Inspektor weterynaryjny
lubelskie, Hrebenne, lubelskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor weterynaryjny


Graniczny Inspektorat Weterynarii w KoroszczynieGraniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw granicznej kontroli weterynaryjnej

posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrebennem i Hrubieszowie

Warunki pracy • praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym- w tym praca w nocy, biurowa oraz poza biurem na zewnątrz,

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 h dziennie i prowadzeniu samochodu służbowego,

 • praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia,

 • praca na wysokościach do 3 m, obsługa wózka widłowego, pomostów hydraulicznych,

 • pobieranie prób laboratoryjnych produktów ze środków transportu,

 • miejsce pracy mieści się na parterze i piętrze - praca w budynku nieposiadającym podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • wykonywanie zadań na stanowisku wiążę się z obsługą klientów zewnętrzntch.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza w imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii kontrole urzędowe jadalnych i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego a także pasz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, we współpracy z innymi służbami i inspekcjami zaangażowanymi w kontrole graniczne
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych, w tym wydaje decyzje administracyjne w zakresie uregulowanym w upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Obsługuje specjalistyczne systemy informatyczne związane z przeprowadzeniem weterynaryjnej kontroli granicznej (TRACES, GLWeWeb, RASSF, pozostałe aplikacje ) w celu rejestracji, monitorowania i wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach
 • Wykonuje inne wymagane przepisami prawa czynności kontrolne (m.in. związane z nadzorem nad przesyłkami towarów w wywozie) oraz udziela opinii i wyjaśnień podmiotom zewnętrznym w zakresie spełniania wymogów weterynaryjnych
 • Prowadzi monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach w celu wyeliminowania zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt
 • Monitoruje zmiany w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących wykonywania kontroli granicznych
 • Sporządza i archiwizuje dokumenty w zakresie kontrolowanych przesyłek zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Inspektoratu, w tym sporządza sprawozdania
 • Wykonuje zadania wyznaczone przez Granicznego Lekarza Weterynarii, w tym wystawia rachunki za czynności weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek towarów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
  - posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • ukończone szkolenia oraz specjalizacje w zakresie administracji i epizootiologi weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, bezpieczeństwa żywności
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego: preferowany angielski i rosyjski w stopniu komunikatywnym
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (GLWe, TRACES, RASFF)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( aktualne zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • oświadczenie o znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o ukończone szkolenia oraz specjalizacje w zakresie administracji i epizootiologi weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, bezpieczeństwa żywności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

  Terminal Samochodowy w Koroszczynie

  21-550 Terespol

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Praca lubelskie
 • lubelskie - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643