.
Inspektor weterynaryjny
 • Biała Podlaska
Inspektor weterynaryjny
Biała Podlaska, Biała Podlaska, lubelskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej PodlaskiejPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;- praca w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje warunki weterynaryjne podmiotów wytwarzających pasze, prowadzących obrót paszami, wytwarzających pasze nieprzeznaczone do obrotu oraz stosujących pasze
 • Realizuje zadania wynikające z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, w tym sporządza harmonogramy kontroli urzędowej pasz, pobiera próby do badań laboratoryjnych, raportuje wyniki urzędowej kontroli pasz
 • Kontroluje warunki weterynaryjne podmiotów przetwarzających i wykorzystujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego- karma dla psów i kotów oraz fermy zwierząt futerkowych
 • Kontroluje rolnicze wykorzystanie mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby
 • Kontroluje eksport, import oraz handel paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem zgodnie z Ustawą o paszach oraz Rozporządzeniem 183/2005 oraz prowadzi sprawozdawczość w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Certyfikuje przesyłki kierowane na rynki krajów trzecich i krajów Wspólnoty UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

  ul. Żeromskiego 1

  21-500 Biała Podlaska

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zastrzega się zmknięcie konkursu bez rozstrzygnięcia. • Praca Biała Podlaska
 • Biała Podlaska - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  223 209
  27 717