.
Inspektor weterynaryjny
 • Łosice
Inspektor weterynaryjny
Łosice, Łosice, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ŁosicachPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy •  Zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30)

 •  Wyjazdy służbowe

 •  Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie);

 •  Kontakt z klientem zewnętrznym

 •  Wymagana duża dyspozycyjność

 •  Stres związany z przeprowadzaniem kontroli

 •  Zagrożenie korupcjąBudynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów oraz wind).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania ustawowe prznależne do wykonywania przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia chorób zakźnych zwierząt (ASF, HPAI)
 • Przygotowuje plany prowadzenia badań kontrolnych w zakresie chorób zakźnych, czuwa nad ich realizacją oraz prowadzi wymaganą dokumentację
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne, pobiera próby do badań diagnostycznych
 • Prowadzi rejestry kontrolowanych podmiotów, dokumentację z realizacji kontroli, sporządza zestawienia i przygotowuje decyzje administracyjne
 • Przygotowuje analizy, informacje i sprawozdawczość z zakresu wykonywanych zadań
 • Realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją ASF i HPAI
 • Obsługuje system komputerowy TRACES

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (zootechnika)
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administarcyjnego, ustawy o służbie cywilnej i inspekcji weterynaryjnej
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaangażownie i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

  ul. Myśliwska 1

  08- 200 Łosice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami •  Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem;

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /83/ 359-04-51

Polecamy inne podobne oferty pracy

Łosice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


134 631
22 692