.
Inspektor transportu drogowego
 • Lubieszyn
Inspektor transportu drogowego
zachodniopomorskie, Lubieszyn, zachodniopomorskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Inspektor transportu drogowego


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w SzczecinieZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor transportu drogowego

w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

Praca w terenie oraz praca biurowa. Praca biurowa-praca przy komputerze powyżej 4 h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie-prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Teren działań kontrolnych: województwo zachodniopomorskie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielnie prowadzi czynności kontrolne na drodze, sporządza protokoły z kontroli, wydaje decyzje administracyjne, nakłada mandaty karne w celu realizacji zadań Inspekcji
 • prowadzi czynności kontrolne w krajowych firmach transportowych, w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów m.in. ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
 • prowadzi postępowania administracyjne oraz zbiera materiały dowodowe do postępowań w stosunku do podmiotów krajowych i zagranicznych, wydaje decyzje administracyjne o nałożeniu kar w celu realizacji zadań Inspekcji
 • terminowo wprowadza dane statystyczne do systemów teleinformatycznych, celem tworzenia bazy danych o przeprowadzonych kontrolach i kontrolowanych podmiotach
 • sporządza materiały, informacje i statystyki dla Wojewódzkiego Inspektora
 • prowadzi działalność informacyjną wśród kierowców i przewoźników w celu pogłębiania fachowej wiedzy w dziedzinie transportu drogowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym);
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora transportu drogowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • ukończone 23 lata;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • posiadanie nienagannej opinii
 • posiadanie uprawnień Inspektora Transportu Drogowego (potwierdzone zdanym egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kategorii A lub C
 • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C
 • oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

  w Szczecinie

  Lubieszyn 10J

  72-002 Dołuje (pocztą lub osobiście w sekretaracie Inspektoratu)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Wzory oświadczeń znajdują się na końcu ogłoszenia.

 • Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Polecamy inne podobne oferty pracy

zachodniopomorskie - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 695
22 147