.
INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
  • Gdańsk
INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
Gdańsk, Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
23. 11. 2022
od 4 300 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

Opracowywanie wytycznych, sporządzanie opinii do studiów uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego w zakresie zapewnienia ochrony konserwatorskiej. Dokony-wanie analizy stanu zachowania w terenie środowiska kulturowego do planistycznych wy-tycznych konserwatorskich, sprawdzanie w terenie poprawność przyjętego zakresu i zasad ochrony. wydawanie opinii dotyczących form i sposobu ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zabytkowych założeń zieleni. Groma-dzenie i aktualizacja dokumentacji fotograficznej do celów planistycznych. Opracowywanie i przygotowywanie materiału odwoławczego na skargi, odwołania, zażalenia dotyczące prowa-dzonych postępowań w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym po-przez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbęd-nych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancji. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań w celu dostarcze-nia bieżącej informacji na temat ilości i jakości załatwianych spraw. Praca według grafiku ustalonego z pracodawcą.

Inne wymagania
znajomość ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonaw-czych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umiejętność interpretacji przepisów prawnych, umiejętność samodzielnej orga-nizacji pracy, asertywność, umiejętność pracy w zespole. Posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będą: wyższe administracyjne, prawnicze, podyplomowe z zakresu ad-ministracji, staż pracy: co najmniej rok pracy w komórkach planowania przestrzennego, rok pracy w administracji publicznej, komunikatywność umiejętność obsługi komputera, umiejęt-ność efektywnej pracy.

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Gdańsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157