.
Inspektor ochrony zabytków
 • Łódź
Inspektor ochrony zabytków
Łódź, Łódź, łódzkie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w ŁodziŁódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytków nieruchomych

Wydział Planowania Przestrzennego

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • Formowanie wniosków do studiów i planów ogolnych, miejscowych i inwestycyjnych. opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Współdziała ze służbami i organami zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi WUOZ w Łodzi z w celu oceny walorów historycznych i artystycznych, stanu zachowania oraz opinii w zakresie ochrony zabytków wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności
 • Współpracuje z Urzędami Miast i Gmin w zakresie Gminnych programów opieki nad zabytkami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe planowanie przestrzenne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w obrębie prac związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym.
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • sumienność, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w ww. zakresie.
 • Oświadczenie o posiadaniu Prawa Jazdy kat. "B"
 • świadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

  z dopiskiem " Oferta pracy nr ................"

  Prosimy również o wpisanie do Listu motywacyjnego numeru oferty.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze. 5038,04 zł. brutto+ dodatek stażowy. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

 • Praca Łódź
 • Inspektor Łódź
 • Konserwator zabytków Łódź
 • Pracownik ochrony Łódź
 • Technik ochrony środowiska Łódź
 • Specjalista ds. ochrony danych Łódź
 • Specjalista ds. ochrony zdrowia Łódź
 • Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska Łódź
 • Łódź - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895