.
Inspektor nadzoru budowlanego
 • Gdynia
Inspektor nadzoru budowlanego
Gdynia, Gdynia, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w GdyniPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych, kontroli budów, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i wizji lokalnych (praca na wysokości) . Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej. Praca w biurze w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Siedziba znajduje się na I piętrze, brak windy oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i wizji lokalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • uczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie techniczne z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym w administracji publicznej w obszarze z zakresu budownictwa: nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, co najmniej w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych, jak również znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wyższe techniczne z zakresu budownictwa (inżynier budownictwa, inżynier architekt)
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • umiejętność syntezy i analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przewidywany termin zatrudnienia październik/listopad 2023r.Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 058 620 73 27Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. 

Polecamy inne podobne oferty pracy

Gdynia - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


132 656
22 624