.
Inspektor nadzoru budowlanego
 • Łowicz
Inspektor nadzoru budowlanego
Łowicz, Łowicz, łódzkie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ŁowiczuPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Warunki pracy • Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z petentami.

 • Wyjazdy służbowe na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu łowickiego - kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości.

 • Praca w siedzibie Inspektoratu (I piętro) z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje zgodność wykonywania robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Kontroluje wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.
 • Opracowuje, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, decyzje, postanowienia oraz pisma wydawane przez powiatowy organ nadzoru budowlanego.
 • Nakłada grzywny w postaci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn katastrof budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

  ul. Stanisława Stanisławskiego 30A

  99-400 Łowicz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Łowicz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 450
21 727