.
Inspektor nadzoru budowlanego
 • Wałbrzych
Inspektor nadzoru budowlanego
Wałbrzych, Wałbrzych, dolnośląskie, Polska
Służba Cywilna
12. 6. 2024
Informacje o stanowisku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzychaedytor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzychaul. Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych

Inspektor nadzoru budowlanegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
 • przyjmowanie stron postępowania,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie - wykształcenie minimum średnie o profilu budowlanym,
  - doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z budownictwem,
  - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • - znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - prawo jazdy kat. B,
 • - umiejętność analitycznego myślenia,
 • - odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • - doświadczenie w administracji,
 • - komunikatywność,
 • - samodzielność,
 • - zdolności mediacyjne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - cv i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),
 • - świadectwa ukończenia szkoły, dyplom,
 • - kopie uprawnień budowlanych,
 • - kopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-07-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

  ul. Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią - wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Wałbrzycha . Kontakt z klientami, siedziba inspektoratu na i piętrze - brak windy. Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego w czasie pracy w terenie, bezpośredni kontakt z klientami.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zatrudnienie na czas określony, a w dalszej perspektywie na czas nieokreślony. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha". Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 64 88 550 w godzinach od 10.00 do 13.00. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszenia o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 • Praca Wałbrzych
 • Inspektor Wałbrzych
 • Wałbrzych - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  87 859
  9 863