.
Inspektor nadzoru budowlanego
 • Tarnowskie Góry
Inspektor nadzoru budowlanego
Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, śląskie, Polska
Służba Cywilna
10. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich GórachPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego do spraw do spraw : prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Inspektor nadzoru budowlanegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy - Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ;
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism ;
 • Działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowych, przeprowadzenie kontroli obowiązkowych ;
 • Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych ;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych ;
 • Przyjmowanie stron postępowania ;
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe konstrukcyjno - budowlane lub architektoniczne ;
 • Umiejętność analitycznego myślenia ;
 • Odporność na stres ;
 • Znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego ;
 • Umiejętność obsługi komputera ;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe konstrukcyjno - budowlane lub architektoniczne ;
 • komunikatywność i samodzielność ;
 • zdolności mediacyjne ;
 • prawo jazdy ;
 • mile widziane uprawnienia budowlane ;
 • mile widziane doświadczenie w administracji ;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

  ul. Piastowska 8

  42-600 Tarnowskie Góry

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, polegającą na sporządzeniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu i analizie materiału dowodowego. Kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Siedziba jednostki znajduje się na parterze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Nabór na inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach" do dnia 20.05.2024 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie egzaminu pisemnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w zależności od liczby kandydatów spełniających wymagania formalne. Brak takiej informacji jednoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 381 37 31 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 • Praca Tarnowskie Góry
 • Tarnowskie Góry - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750