.
Inspektor
 • Olsztyn
Inspektor
Olsztyn, Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw ds. przejazdów nienormatywnych

w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA w Olsztynie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•   umowa na czas określony w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika

•   stres związany z działaniem pod presją czasu,

•   dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,

•   możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,

•   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania związane z wydawaniem decyzji i postanowień administracyjnych w sprawie przejazdu pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów w celu ochrony i optymalnego wykorzystania istniejącej sieci drogowej.
 • Prowadzi postępowania w celu uzgodnienia trasy i warunków przejazdu pojazdów specjalnych dla Wojskowej Komendy Transportu w celu terminowej realizacji zadań.
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Oddziałami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu przejazdów ponadnormatywnych w celu terminowej realizacji zadań.
 • Współpracuje z Rejonami w zakresie pomiaru skrajni poziomej i pionowej dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w celu ochrony i optymalnego wykorzystania istniejącej sieci drogowej .
 • Udziela odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli i instytucji w zakresie spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych w celu rozwiązywania problemów w zakresie interwencji użytkowników dróg.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość sieci drogowej województwa
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • wykształcenie: średnie w specjalności drogowej, budowlanej lub transport
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Olsztynie

  Al. Warszawska 89

  10-083 Olsztyn

  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: nr ogłoszenia lub Inspektor Z-1)  W formie elektronicznej:

  na adres

  (z dopiskiem w temacie i liście motywacyjnym : nr ogłoszenia lub Inspektor Z-1)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Olsztyn
 • Inspektor Olsztyn
 • Olsztyn - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895